A HEINRICH KIPP WERK sütiket alkalmaz a webhely optimális kialakításának és folyamatos tökéletesítésének érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban. Elfogadás
Termékcsoportok

ÁÜF-ek

vissza
A Heinrich Kipp Werk KG általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételei
Állapot: 2013.02.13.

Általános információk - Hatály 

 1. Értékesítési feltételeink kizárólagosan érvényesek; a megrendelőnek az értékesítési feltételeinkkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha erről velük írásban kifejezetten egyeztettünk. Értékesítési feltételeink akkor is érvényesek, ha a megrendelőnek a mi értékesítési feltételeinkkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeinek ismeretében a megrendelőhöz történő szállítás fenntartások nélkül történik.
 2. A köztünk és a megrendelő között a jelen megállapodás végrehajtásával kapcsolatos minden egyezséget írásban kell rögzíteni.


Ajánlat – Ajánlati dokumentumok – Katalógusok 

 1. Ha az ügyfél megrendelése a BGB 145. §-a szerinti ajánlatnak minősül, úgy azt 4 héten belül tudjuk elfogadni. Ajánlataink mindig kötelezettség nélküliek.
 2. Az ábrák, a rajzok, a számítások és más dokumentumok tulajdon- és szerzői jogát fenntartjuk; ezeket harmadik fél számára nem szabad hozzáférhetővé tenni. Harmadik félnek történő továbbadásukhoz a mi előzetes írásbeli engedélyünk szükséges.
 3. Termékleírásaink csak minőségre utaló adatok, és semmilyen körülmények között sem jelentenek garanciát a termék minőségére.
 4. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy termékeinket értéknövelés vagy értékmegtartás céljából bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

 

Árak - Fizetési feltételek - Késedelem 

 1. Amennyiben a rendelésigazolás másként nem rendelkezik, áraink "ex works" értendők.
 2. A csomagolás költségét a számla tartalmazza. Visszavételre csak akkor vagyunk kötelesek, ha ezt a kötelező erejű jogszabályok előírják és a megrendelő a visszavételt kéri. Ebben az esetben a visszavétellel járó költségeket a megrendelő viseli.
 3. Speciális kivitelek esetén gyártástechnikai okok miatt a rendelési mennyiséghez képest eltérések adódhatnak. Ezért max. 10%-os mennyiségi többlet vagy hiány esetén a szállítási kötelezettség szerződés szerinti teljesítése áll fenn, amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik. Ebben az esetben a tényleges szállítási mennyiség számít.
 4. A hozzáadottérték-adót áraink nem tartalmazzák; ez a törvényben előírt mértékben, a számla kiállításának napján a számlában külön kerül feltüntetésre.
 5. Ha a fizetés a számla dátumától számított 10 napon belül beérkezik hozzánk, a megrendelő 2% árengedményre jogosult.
 6. A megrendelő késedelembe esik, ha az esedékes kifizetést legkésőbb a számla vagy egy azzal egyenértékű fizetési meghagyás kézhez vételét követő harminc napon belül nem teljesíti. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a rendelés ellenértékét az esedékesség után kiállított fizetési emlékeztető kiküldése után egy korábbi időpontban beszedjük. Az 1. és 2. mondattól eltérően a megrendelő csak akkor válik tulajdonossá, ha megállapodtak abban, hogy az eladási árat, amelyet egy meghatározott vagy meghatározható időpontig ki kell fizetni, a megrendelő azt legkésőbb eddig az időpontig kifizeti.
 7. Ha a megrendelő fizetési késedelembe kerül, akkor jogosultak vagyunk az aktuális alapkamat felett 9%-os késedelmi kamat felszámítására. Ha olyan helyzetben vagyunk, hogy igazolni tudunk egy magasabb késedelmi kárt, úgy jogosultak vagyunk ennek érvényesítésére.
 8. Beszámítási jogok a megrendelőt csak akkor illetik meg, ha azok ellenigénylését jogerősen, minden kétséget kizáróan megállapították és azt mi elismertük. Ezenkívül a megrendelő visszatartási jog gyakorlására olyan mértékben jogosult, ahogyan azt számára ugyanaz a szerződéses viszony ellenigénylésként fel nem jogosítja.
 9. Kis megbízások esetén minimális mennyiségi pótlék felszámítására kerül sor (€ 15,00 abban az esetben, ha az áru értéke kevesebb mint € 25,00 és € 8,00 akkor, ha az áru értéke kevesebb mint € 50,00).

 

Szállítási idő 

 1. Az általunk megadott szállítási idő az összes technikai kérdés tisztázása után veszi kezdetét. Más megállapodás hiányában az általunk meghatározott szállítási idő nem kötelező érvényű.
 2. Amennyiben olyan okok miatt kerülünk késedelembe, amelyek rajtunk kívül állnak, akkor a kárpótlási kötelezettség mértéke a késedelmes szállítás miatti következményes károkért az előre látható kár mértékére korlátozott.
 3. Ha a megrendelő a késedelembe kerülésünket követően ésszerű halasztást biztosít, akkor a halasztás eredménytelen lefolyását követően jogosult a szerződéstől visszalépni. Ha az ésszerű halasztási határidő eredménytelenül zárul, akkor a megrendelőnek a haladék letelte után két héten belül nyilatkoznia kell, hogy visszalép-e a megállapodástól vagy további teljesítésre rendelkezésre áll.
 4. Amennyiben ezenkívül a teljesítés helyett kártérítésre vagyunk kötelezhetők, akkor a kárigény általános gondatlanság esetén az előre látható kár mértékére korlátozódnak.
 5. Általános gondatlanság esetén semmiképpen sem felelünk a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti következményes károkért, különösen a megrendelő elmaradt hasznát és egyéb termelési minőségi költségekért.
 6. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a beszállítóink gondos kiválasztása és a megállapodások lezárása ellenére a beszállítók a szállításokat nem teljesítik időben, akkor a határidő-hosszabbítás azzal az időtartammal hosszabbodik meg, amely a beszállító miatt nem időben teljesített szállítás miatt keletkezik. Abban az esetben, ha a beszállító által történő szállítás lehetetlen, jogosultak vagyunk a megállapodástól visszalépni.
 7. Ha a megrendelő átvételi késedelembe kerül vagy megszeg más együttműködési kötelezettségeket, akkor jogosultak vagyunk a bennünket ért károk követelésére, beleértve az esetleges többletráfordításokat. Ebben az esetben fennáll a veszély, hogy az adásvétel tárgya ennek az adásvételi késedelemnek a következtében tönkremegy.

 

Kockázat átszállása 

 1. Amennyiben a rendelésigazolás másként nem rendelkezik, a szállítás „ex works” paritással történik. A kockázat átszáll a megrendelőre, amikor a szállítmány tárgya elhagyja az üzem területét, továbbá akkor is, ha részszállításokra kerül sor, vagy ha még más teljesítések, pl. postázási költségek vagy elszállítási és felállítási költségek merülnek fel. Amennyiben az átvételre sor kerül, akkor ez a veszély átadása szempontjából mérvadó. Az átvételre az átvételi határidőhöz képest haladéktalanul, segítségképpen a közvetlenül az átvételre kész állapot jelentését követően kell sort keríteni. A megrendelő az átvételt egy jelentéktelen hiányosság esetén nem tagadhatja meg.
 2. Ha a küldemény, ill. az átvétel olyan körülmények miatt szenved késedelmet vagy marad el, amelyek részünkre nem róhatók fel, akkor a veszély a küldésre, ill. átvételre való kész állapot jelentésnek napjától a megrendelőre száll át.
 3. Részszállítások megengedettek, amennyiben ez a megrendelő részéről elvárható.

 

Szavatossági igények - Elévülés 

 1. A megrendelő jogosultságai feltételezik, hogy a megrendelő ellenőrzési és hiányjelentési kötelezettségének a HGB 377. §-a szerint eleget tesz.
 2. Amennyiben a mi terhünkre felróható hiányosságról van szó, akkor saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk vagy a hiányosság megszüntetésére, vagy egy hiánytalan termék szállítására.
 3. Ha a hiányosság megszüntetésére vagy utólagos szállításra nem állunk készen, ill. ha ezek az intézkedések megadott határidőn belül nekünk felróható okok miatt nem kerülnek végrehajtásra, akkor a megrendelő a saját belátása szerint választhat, hogy vagy visszalép a megállapodástól, vagy elfogadja a vételár megfelelő csökkentését. Ha egy ésszerű haladék sikeresen letelt, akkor a megrendelő a haladék leteltét követő két héten belül köteles nyilatkozni, hogy visszalép-e a megállapodástól, vagy továbbra is fenntartja azt.
 4. Amennyiben más megállapodás nincs érvényben, a megrendelő további (bármilyen okból kifolyólag támasztott) igényeinek elismerése kizárt. Ezért nem vagyunk felelősek olyan károkért, amelyek nem magán a szállított tárgyon találhatók; különösen nem vállalunk felelősséget a megrendelő elmaradt nyereségéért vagy más lehetséges káraiért. Amennyiben ilyen károk esetén mégis fennáll a felelősségi kötelezettség, akkor a kárpótlási igény az előre látható kár mértékéig korlátozott.
 5. A meghatározott önrész nem érvényes, ha kötelező törvényes előírások megalapozzák a felelősséget, különösen, ha a kár oka szándékosság vagy durva hanyagság, vagy ha jogosultság érvényesítésére életet veszélyeztető, súlyos sérüléssel vagy egészségkárosodással fenyegető hanyagságból adódóan kerül sor. Az önrész akkor sem érvényes, ha a cikk egy meghatározott minőségére vonatkozó garancia átvételre került és a szóban forgó minőség nem áll fenn.
 6. Amennyiben figyelmetlenségből megsértünk egy szerződéses kötelezettséget, akkor felelősségünk az előrelátható kár mértékére korlátozódik.
 7. A garanciális időszak a termék kiszállításától számított 1 év. Ez az időtartam elévülési időtartam, és érvényes a hiányosságból adódó következményes károk pótlására is, amennyiben nem megengedett kezelés miatt nem érvényesíthető igény.

 

Tulajdonfenntartás biztosítása 

 1. Az adásvétel tárgyának tulajdonjogát megtartjuk a megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő összes fizetési kötelezettség beérkezéséig. A megrendelőnek a szerződést sértő minden viselkedése, különösen fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk törvényes jogaink gyakorlására és az adásvétel tárgyának visszavételére. Az adásvétel tárgyának visszavétele után jogosultak vagyunk annak állapotát megvizsgálni, az értékesítési árbevételt pedig a megrendelő kötelezettségeihez – a megállapított értékesítési költségek levonásával – hozzászámítani.
 2. Elzálogosítás vagy harmadik fél egyéb beavatkozása esetén a megrendelő köteles bennünket írásban azonnal értesíteni, hogy a ZPO 771. §-a szerint panasszal élhessünk. Amennyiben a harmadik fél nincs olyan helyzetben, hogy egy ilyen panasz peres vagy peren kívüli költségeit megtérítse, akkor a megrendelőnek kell kezeskednie a keletkezett kárért.
 3. A megrendelő jogosult az adásvétel tárgyát normál üzleti folyamat keretében értékesíteni; azonban velünk szemben már minden követelés átengedésre kerül a számla végösszegének erejéig (a hozzáadottérték-adót is beleértve), amelyek a továbbértékesítésből az átvevővel vagy harmadik féllel szemben keletkeznek, és attól függetlenül is, hogy az adásvétel tárgya feldolgozás nélkül kerül-e értékesítésre. Ennek a követelésnek a beszámításához a megrendelő az átengedés után is meghatalmazott lesz. Jogosultságunk az igénylés általunk történő bevonására érintetlen marad. Nem vagyunk kötelesek azonban a követelés beszámítására, amennyiben a megrendelő a fizetési kötelezettségét beszedett bevételekből teljesítette, nincs szállítási késedelemben, és főként nem részese semmilyen csődeljárásnak vagy fizetési meghagyásnak sem. Azonban ha mégis ez az eset áll fenn, akkor megkövetelhetjük, hogy a megrendelő a felmerült követeléseket és az adósok nevét tegye ismertté, a behajtáshoz szükséges összes adatot és a kapcsolódó dokumentumokat adja át.
 4. Az adásvétel tárgyának feldolgozását vagy átalakítását a megrendelő számunkra mindig biztosítja. Ha az értékesítés tárgyát más nem hozzá tartozó tárgyakkal dolgozzák fel, akkor mi résztulajdonossá válunk az új termékben olyan mértékben, ahogy az értékesítés tárgya aránylik a többi feldolgozott tárgyhoz a feldolgozás időpontjában. A feldolgozással keletkező tárgy tekintetében általában ugyanaz érvényes, mint a fenntartással szállított értékesítési cikk esetében.
 5. A megrendelő kívánságára kötelesek vagyunk a bennünket megillető biztosítékokat a megrendelőnek továbbadni, ha biztosítékaink értéke a biztosított követelményeket több mint 20%-kal meghaladják; A megadásra kerülő jogosultság kiválasztása tőlünk függ.

 

Áru visszaadása 

 1. Alapvetően egy fixen értékesített és előírás szerinti állapotban szállított áru nem kerül visszavételezésre. Ez alól kivételt csak különleges esetekben, előzetes egyeztetés után teszünk. 

 

Bíróság – A teljesítés helye 

 1. Amennyiben a megrendelő egy vállalat, az illetékes bírósága Rottweil. Azonban jogosultak vagyunk arra, hogy a vásárlót a saját székhelye szerinti bíróságon pereljük be.
 2. Amennyiben a rendelésigazolás másként nem rendelkezik, a teljesítés helye Sulz-Holzhausen.
 3. A jelen megállapodásra kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei alkalmazandók.

Adatvédelem


Információkat felhasználói adatok kezelésével kapcsolatosan a Adatvédelmi nyilatkozatban találhat.

Keresés
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Megjelenítés
Gyors rendelés
Rendelkezésre állás
Itt ellenőrizheti a termék rendelkezésre állását.
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Hírlevél Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33