Termékcsoportok

ÁSZF

vissza
A HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételei
Állapot: 2022.03.14.
PDF-formátumban letöltésre:
 KIPP GTC 138 kB

Általános - Hatály

 1. Értékesítési feltételeink kizárólagosan érvényesek; nem ismerjük el a megrendelő feltételeit, amelyek ellentmondanak az értékesítési feltételeinknek vagy eltérnek tőlük, kivéve, ha írásban kifejezetten hozzájárultunk érvényességükhöz. Értékesítési feltételeink akkor is érvényesek, ha a megrendelőnek történő szállítást fenntartás nélkül teljesítjük annak tudatában, hogy a megrendelő feltételei ellentétesek vagy eltérők az értékesítési feltételeinkkel.
 2. A jelen szerződés teljesítése érdekében a köztünk és a megrendelő között létrejött valamennyi megállapodást írásban rögzíti a jelen szerződés.
 3. A fogyasztókkal nem kötünk szerződést. Értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink csak a BGB 310. §-ának (1) bekezdése szerinti vállalkozókra vonatkoznak.


A
jánlat Ajánlati dokumentumok Katalógusok

 1. Ha a megrendelő megrendelése a BGB 145. §-a alapján ajánlatnak minősül, ezt két (2) héten belül elfogadhatjuk.
 2. Az ábrák, rajzok, számítások és egyéb dokumentumok tulajdonjogait és szerzői jogait fenntartjuk; ezeket tilos harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Mielőtt harmadik félnek továbbadná azokat, a megrendelőnek kifejezett írásbeli hozzájárulásunkra van szüksége.
 3. Termékeink értéknövelő vagy -megőrző technikai módosításai bármikor, előzetes értesítés nélkül megengedettek.


Árak - Fizetési feltételek - Késedelem

 1. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása másként nem rendelkezik, áraink „gyártelepi” árként tekintendők.
 2. A csomagolást külön számlázzuk.
 3. Különleges kivitelek esetén, amelyek nem tartoznak a kínálatunkba, gyártási okokból eltérések lehetnek a rendelési mennyiségtől. Amennyiben a szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a max. 10%-os többlet- vagy hiánymennyiség a szállítási kötelezettség szerződéses teljesítését jelenti. Ebben az esetben a tényleges szállítási mennyiséget számítjuk fel.
 4. Az áraink nem tartalmazzák a törvényes hozzáadottérték-adót; ez a számlán külön jelenik meg, a számlázás napján érvényes törvényileg megállapított összegként.
 5. Utánvételes fizetés esetén a megrendelő jogosult 2% kedvezmény levonására, ha a számla dátumától számított 10 napon belül beérkezik a fizetés.
 6. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása másként nem rendelkezik, a vételár nettó (levonás nélkül) a számla dátumától számított harminc napon belül esedékes. Fenntartjuk a jogot késedelmi teljesítésre való figyelmeztetésre, miután esedékességet követően egy megfelelő korábbi időpontban fizetési felszólítást küldtünk ki. A késedelmes fizetés következményeire vonatkozó törvényi szabályokat kell alkalmazni.
 7. A megrendelő csak akkor jogosult beszámítási jogokra, ha ellenköveteléseit törvényesen megalapozták, vitathatatlanok, vagy mi elismertük. Ezenkívül jogosult a visszatartási jog gyakorlására, amennyiben ellenkövetelése ugyanazon szerződéses jogviszonyon alapul.
 8. Kis mennyiségek rendelése esetén kis tétel miatti felárat számítunk fel (25,00 EUR alatti áruérték esetén és 15,00 EUR-t, 50,00 EUR alatti áruérték esetén 8,00 EUR-t).


Szállítási idő

 1. Az általunk meghatározott szállítási idő kezdete feltételezi, hogy minden műszaki kérdést tisztáztak a megrendelővel.
 2. Szállítási kötelezettségünk teljesítése feltételezi a megrendelő kötelezettségének időben történő és megfelelő teljesítését. A nem teljesített szerződés kifogása fenntartva.
 3. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően felelősséget vállalunk, amennyiben az alapul szolgáló adásvételi szerződés a német polgári törvénykönyv (BGB) 286. §-a (2) bekezdésének 4. pontja vagy a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 376. §-a értelmében egy határidőüzlet. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően felelősséggel tartozunk akkor is, ha általunk előidézett szállítási késedelem miatt ügyfelünk jogosult érvényesíteni, hogy a szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt.
 4. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően felelősséggel tartozunk akkor is, ha a szállítás késedelme szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegés miatt következik be, amelyért mi felelünk; képviselőink vagy helyettes ügynökeink hibája nekünk tulajdonítható. Ha a szállítási késedelem olyan gondatlan szerződésszegés miatt következik be, amelyért felelősséggel tartozunk, a kártérítési felelősségünk az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik.
 5. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően felelősséggel tartozunk akkor is, ha a szállítási késedelem, amelyért felelősek vagyunk, egy alapvető szerződéses kötelezettség vétkes megszegésén alapul; ebben az esetben azonban a kártérítési felelősség az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik.
 6. Ezen túlmenően a szállítási késedelem esetén a késedelem minden teljes hetéért a szállítási érték 3%-ának, legfeljebb a szállítási érték 15%-ának megfelelő késedelmi átalány-kártérítés keretében felelünk.
 7. Ha a megrendelő, miután már késedelembe estünk, elfogadható türelmi időt szab meg számunkra, e türelmi idő eredménytelen lejárta után jogosult elállni a szerződéstől. Ha egy elfogadható türelmi idő eredménytelenül telt el, a megrendelő köteles a türelmi idő lejártát követő két héten belül nyilatkozni arról, hogy eláll-e a szerződéstől, vagy továbbra is ragaszkodik a teljesítéshez.
 8. Ha bebizonyítjuk, hogy a beszállítóink kiválasztásakor és nyomon követésekor tanúsított megfelelő körültekintés ellenére, továbbá beszállítóinkkal elfogadható feltételekkel kötött szerződések ellenére, beszállítóink nem teljesítenek határidőn belül, a szállítási határidő meghosszabbodik a beszállító nem időben történő szállításából eredő késedelem időtartamával. Abban az esetben, ha a beszállító nem képes teljesíteni, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől.
 9. Ha a megrendelő átvételi késedelembe kerül, vagy saját hibájából megszegi egyéb együttműködési kötelezettségeit, akkor jogosultak vagyunk az ezzel kapcsolatban elszenvedett kár megtérítését követelni, beleértve az esetleges többletköltségeket. Ebben az esetben az adásvétel tárgya véletlenszerű megsemmisülésének vagy véletlenszerű károsodásának a kockázata is átszáll a megrendelőre abban az időpontban, amikor az átvételi késedelembe került.


Kockázatot átszállása

 1. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása másként nem rendelkezik, a szállítási megállapodás „ex works” (EXW Incoterms 2020) Heubergstrasse 2, 72172 Sulz am Neckar paritással történik. A kockázat átszáll a megrendelőre, ha a szállítandó tárgy átvételre kész, részszállítmányok esetében is.
 2. Részszállítmányok megengedettek, amennyiben a megrendelő számára elfogadható.


Csomagolóanyagok visszavétele

 1. A csomagolóanyagokról szóló rendelet értelmében Önnek lehetőségében áll visszaadni az általunk felhasznált szállítási és csomagolóanyagokat. A visszaszállítás költségei a megrendelőt terhelik.


Szavatossági igények - Elévülés

 1. A megrendelő szavatossági igényei azt feltételezik, hogy a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 377. §-ával összhangban megfelelően teljesítette ellenőrzési és panasztételi kötelezettségeit.
 2. Ha a megvásárolt cikkben hibát észlelünk, jogunkban áll saját belátásunk szerint a hibát orvosolni, vagy hibamentes terméket szállítani.
 3. Ha a kiegészítő teljesítés sikertelen, különösen, ha elfogadható határidőn túlra késik olyan okok miatt, amelyekért mi vagyunk felelősek, a megrendelő jogosult saját belátása szerint elállni a szerződéstől vagy a vételár ennek megfelelő csökkentését követelni. Ha egy elfogadható türelmi idő eredménytelenül telt el, a megrendelő köteles az eredménytelen pótlólagos teljesítést követő két héten belül nyilatkozni arról, hogy eláll-e a szerződéstől, vagy továbbra is ragaszkodik a teljesítéshez.
 4. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően felelősek vagyunk, amennyiben a megrendelő szándékos vagy súlyos gondatlanságon alapuló kártérítési igényeket érvényesít, beleértve képviselőink vagy helyettes ügynökeink szándékos vagy súlyos gondatlanságát is. Amennyiben nem szándékos szerződésszegéssel vádolnak minket, a kártérítési felelősség az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik.
 5. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően felelünk, ha saját hibából megszegünk egy lényeges szerződéses kötelezettséget; a kártérítési felelősség azonban ebben az esetben is az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik. Lényeges szerződéses kötelezettség akkor áll fenn, ha a kötelezettségszegés olyan kötelezettséghez kapcsolódik, amelynek teljesítésében a megrendelő bízott és bízhatott is.
 6. Az élet, a testi épség vagy az egészség vétkes megsértéséért, valamint az általunk vállalt szavatosság, minőségi vagy tartóssági garancia hatálya alá tartozó károkért való felelősség, amennyiben a mindenkori garancia megállapodás másként nem rendelkezik, nem változik; ez vonatkozik a termékfelelősségről szóló törvény és a GDPR szerinti kötelező felelősségre is.
 7. A fentiektől eltérő rendelkezések hiányában a felelősség kizárt.
 8. A szavatossági igények elévülési ideje 12 hónap, a kockázat átszállásától számítva. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az adásvétel tárgyát általában épülethez használják, és ez okozta a hibát.
 9. A megrendelő szavatossággal kapcsolatos igényei tizenkét (12) hónap után lejárnak. Az elévülés a kézbesítés dátumával kezdődik. Szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegés, a hiba csalárd elrejtése, a harmadik felek BGB 438. §-a (1) bekezdésének 1. pontja értelmében vett kiadási joga, a GDPR megsértése esetén, a termékfelelősségi törvény szerinti igények és a minőségi garancia vállalása esetén az elévülésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni; ez azonban csak a garancia vállalására vonatkozik, amennyiben a vonatkozó garanciamegállapodás másként nem rendelkezik. A szállítóval szemben támasztott követelések esetén a BGB 445a., 445b. §-ai alapján fennálló követelések változatlanok.


Felelősség

 1. Az előző szakaszban (Szavatossági igények - Elévülés) előírtakon felüli minden további kártérítési felelősség kizárt – a kereset jogi jellegétől függetlenül. Ez különösen vonatkozik a szerződés megkötéséből eredő gondatlanságból, egyéb kötelességszegésből vagy a vagyoni károk megtérítésének a német polgári törvénykönyv (BGB) 823. §-a szerinti kártérítési igényéből eredő kártérítési igényekre.
 2. Az 1. szám szerinti korlátozás akkor is érvényes, ha a megrendelő a haszontalan költségek megtérítését kéri a kártérítési igény helyett.
 3. Amennyiben a velünk szembeni kártérítési felelősség kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik alkalmazottaink, dolgozóink, alkalmazottaink, képviselőink és helyettes ügynökeink személyes felelősségére is.


Tulajdonjog-fenntartás

 1. A megvásárolt termék tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatból származó összes kifizetés be nem érkezik. A megrendelő szerződésszegése esetén, különösen a fizetés elmulasztása esetén, jogunkban áll törvényi jogainkat gyakorolni és a megvásárolt terméket visszavenni. A megvásárolt tárgy visszavétele után jogosultak vagyunk arra, hogy értékesítsük; az értékesítésből származó bevételt a megrendelő kötelezettségeivel kell csökkenteni – levonva a megfelelő értékesítési költségeket.
 2. Harmadik fél általi lefoglalás vagy más beavatkozás esetén a megrendelőnek azonnal írásban értesítenie kell minket, hogy jogi lépéseket tehessünk a ZPO 771. §-ának megfelelően. Ha a harmadik fél nem tudja megtéríteni nekünk az ilyen per bírósági és bíróságon kívüli költségeit, a megrendelő felel a felmerült kárért.
 3. A megrendelő jogosult a megvásárolt cikket a szokásos üzletmenet során továbbértékesíteni; azonban már most átenged nekünk minden követelést a számla végösszegének (beleértve az ÁFA-t is) erejéig, amely az ügyfeleknek vagy harmadik feleknek történő továbbértékesítésből származik, függetlenül attól, hogy a megvásárolt cikket feldolgozás nélkül vagy feldolgozás után értékesítették-e. A megrendelő az engedményezés után is jogosult a követelés behajtására. A követelés behajtására vonatkozó hatáskörünket ez nem érinti. Vállaljuk azonban, hogy nem hajtjuk be a követelést mindaddig, amíg a megrendelő a kapott bevételekből teljesíti fizetési kötelezettségeit, nincs fizetési késedelemben, és különösen nem indított csődeljárást, vagy függesztette fel a kifizetéseket. Ebben az esetben azonban követelhetjük, hogy a megrendelő tájékoztasson minket az engedményezett követelésekről és az adósokról, megadjon minden, a behajtáshoz szükséges információt, átadja a kapcsolódó dokumentumokat, és értesítse az adósokat (harmadik feleket) az engedményezésről.
 4. Az értékesítés tárgyának feldolgozása vagy átalakítása az ügyfél által mindig a mi részünkre történik. Ha az értékesítés tárgyát más, nem hozzánk tartozó tárgyakkal dolgozzák fel, akkor az új cikk tulajdonjogát megszerezzük a feldolgozás idején a megvásárolt tétel értékének (végszámla összege, beleértve az ÁFA-t is) és a többi feldolgozott tétel arányában. Ugyanez vonatkozik a feldolgozás során keletkezett tételre, mint a fenntartással szállított vásárolt tételre.
 5. Ha az értékesítés tárgyát elválaszthatatlanul összekeverik más, nem hozzánk tartozó tárgyakkal, akkor az új tétel tulajdonjogát megszerezzük a megvásárolt tétel értékében az egyesítés időpontjában (végszámla összege, beleértve az ÁFA-t is) a többi hozzákevert cikk arányában. Ha a keverés úgy történik, hogy a megrendelő tételét kell fő tételnek tekinteni, akkor megállapodnak abban, hogy a megrendelő arányos tulajdonjogot ruház át ránk. A megrendelő kizárólagos vagy közös tulajdonjogát fenntartja számunkra.
 6. Kötelezettséget vállalunk, hogy a megrendelő kérésére felszabadítjuk azokat a biztosítékokat, amelyekre jogosultak vagyunk, amennyiben a biztosítékaink értéke több mint 20%-kal meghaladja a biztosítandó követeléseket; a felszabadítandó biztosítékok kiválasztása ránk tartozik. 


Áruk visszaküldése

Az értékesített és megfelelően szállított árukat alapvetően nem vesszük vissza. Kivételt csak különleges esetekben lehet tenni, előzetes megállapodás alapján.


Joghatósági hely - Teljesítési hely

 1. Ha az ügyfél kereskedő, a joghatóság helye Rottweil. Jogunkban áll azonban az ügyféllel szemben a lakóhelyén is pert indítani.
 2. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása másként nem rendelkezik, a teljesítés helye Sulz am Neckar.
 3. A Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei kizárólag erre a szerződésre vonatkoznak, az ENSZ Értékesítési Egyezmény és a jogszabályi rendelkezések kivételével.


A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos összes információra hivatkozunk külön adatvédelmi nyilatkozatunkban

Keresés
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Megjelenítés
Gyors rendelés
Rendelkezésre állás
Itt ellenőrizheti a termék rendelkezésre állását.
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Hírlevél Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33